ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്

 പന്ത്രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും, മൂന്നു വയസ്സുകാരിയുടെ ശരീരവളർച്ചയുള്ള ശാരികയെ ഒക്കത്തേന്തി, അവളുടെ അമ്മ തന്റെ ഊഴവും കാത്തു നിന്നു. അടുത്തയാൾ …

ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് Read More