അറിയിപ്പ് – ടച്സ്റ്റോൺ ഡിബേറ്റ് സീരീസ് മാറ്റിവെക്കുന്നു


അറിയിപ്പ്

കോവിഡ്-19 തുടര്‍ വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 2021 മേയ്, ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന Touch Stone Debate Series സംവാദങ്ങള്‍ മാറ്റിവെച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. പുതിയ തീയതികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Organizing Team
TouchStone Debate Series
esSENSE GLOBAL


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *