എന്താണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പര്‍മെന്റ്?; പ്രവീണ്‍ രവി എഴുതുന്നു

“നമ്മള്‍ ജനിച്ചു വീഴുന്നതു മുതല്‍ പരിസരങ്ങളോടും വെളിപാട് സാഹിത്യങ്ങളോടും ഉപദേശങ്ങളോടും കഥകളോടും ഒക്കെ വളരെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചാണ് ശീലിച്ചത്. ആ …

എന്താണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പര്‍മെന്റ്?; പ്രവീണ്‍ രവി എഴുതുന്നു Read More

Nasthikanaya Daivam’20 @Alappuzha

സുഹൃത്തുക്കളെ, ആധുനിക കേരളത്തിൻറെ ചരിത്രത്തിൽ ചിന്താപരമായ മാറ്റത്തിന് വഴിതെളിച്ച കൂട്ടായ്മ ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എസ്സെൻസ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. …

Nasthikanaya Daivam’20 @Alappuzha Read More

ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും

  കേരള സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി എന്നുള്ളത്. എന്താണ് Scientific temper? ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍മാര്‍ക്കെല്ലാം കൈമുതലായുള്ള   എന്തോ …

ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും Read More