സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 5

അങ്ങനെ അവസാന ഭാഗമായി. ഇന്നത്തെ യാത്ര, look out at loch voil എന്ന view point -ലേക്കാണ്. ഈ view point സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരു Balquhidder എന്നാണ്. മലയും തടാകവും ഇടകലർന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശം. ഇതിനു മുൻപുള്ള ഒരു …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 4

ഓഗസ്റ്റ്‌ 8, 2017. ഇന്നത്തെ യാത്ര ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്കും ഒരു പഴയ പള്ളിയിലേക്കുമാണ്. കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര് ലിൻലിത്ത്ഗോ പാലസ്‌. ഈ കൊട്ടാരത്തിലാണു സ്കോട്ടിഷ്‌ ജനതയുടെ പ്രിയങ്കരിയായ രാഞ്ജി, മേരി ജനിച്ചത്‌. അതു പോലെ ജയിംസ്‌ അഞ്ചാമൻ രാജാവും ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. മേരി …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 3

2017 ഓഗസ്റ്റ്‌ 7 – ഇന്നത്തെ സന്ദർശന പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകത, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ്‌ ഒരു വിസ്കി ഡിസ്റ്റിലറി സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത്‌ തന്നെ. ഞങ്ങൾ എഡിൻബറൊയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡ്രം എന്ന വില്ലേജിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട്‌ അര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 2

അങ്ങനെ 2017 ഓഗസ്റ്റ്‌ 6നു രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്കോട്ടിഷ്‌ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു. സ്കോട്ടിഷ്‌ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതം തന്നെ. മഴ, വെയിൽ അങ്ങനെ മാറി വരും. യാത്ര പോകുമ്പോൾ കുട അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ കോട്ട്‌ തീർച്ചയായും കരുതണം. അന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. നല്ല …

Read More

സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനം ഭാഗം – 1

‘എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്‌ ദാസാ…’ എന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീനിവാസൻ ഡയലോഗ്‌ പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കോട്‌ലണ്ട്‌ സന്ദർശനവും. കാര്യം, ഏഴെട്ടു കൊല്ലമായ്‌ യു. കെ. യിൽ എത്തിയിട്ട്‌. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സ്കോട്ട്‌ലണ്ട്‌ വിസിറ്റിനു സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നത്. പ്ലാനിംഗ്ഗ്‌ ഏതാണ്ട്‌ 2017 …

Read More