സാമ്പത്തികത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം | Behavioral Economics


എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ് (Behavioral Economics) ? മുഖ്യധാര എക്കണോമിക്സുമായി അത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പംതന്നെ ഈ ശാഖക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ നൽകാനാവും എന്നതും പരിഗണിക്കുന്നു.മുഖ്യധാരാ എക്കണോമിക്സ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ യുക്തിപരതയിലും, ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലും, സ്വതാല്പര്യങ്ങളോടുള്ള …


Read More